1st English Method - Know how to learn

Co je 1st English Method?

Metoda 1st English Method vznikla na základě dlouhodobé zkušenosti s výukou angličtiny a sledováním potřeb a požadavků klientů. Kombinuje výhody přímé metody výuky angličtiny se standardními a osvědčenými přístupy. Hlavní důraz je kladen na schopnost studentů samostatně v angličtině konverzovat. Nová slovní zásoba a gramatika jsou procvičovány formou aktivní konverzace, kdy lektor klade otázky s použitím nových slovíček a gramatických jevů a studenti na tyto otázky odpovídají. Tímto způsobem dochází k jednoduššímu zapamatování si nového učiva pomocí praktického používání. Eliminuje se tak nutnost drilování slovní zásoby a gramatiky bez logických vazeb. Každá vyučovací hodina začíná opakováním. Studenti opakují formou řízené konverzace učivo z několika předešlých lekcí, což opět snižuje nároky na domácí přípravu studentů. V hodinách studenti neprocvičují ale jen mluvení. V každé vyučovací hodině je část výuky věnována psaní, porozumění psaným i mluveným souvislým textům nebo procvičování gramatiky pomocí účelových a praktických cvičení. Studenti si tak osvojí všechny aspekty cizího jazyka.

KURZY ZDARMA

Přihlásit se
Profil projektu
Kontaktujte nás

Kontaktní osoba

Andrea Valášková

Adresa

Nádražní 537/39,
702 00 Ostrava, Česká republika

Telefon

(+420) 739 887 799